×
Hoe zit de organisatie in elkaar

Financiën

Onze inkomsten zijn in 2018 gestegen, van € 13,88 miljoen in 2017 naar € 14,66 miljoen in 2018. De totale kosten stegen van € 14,08 miljoen in 2017 naar € 14,39 miljoen in 2018.

Inkomsten

Onze inkomsten komen hoofdzakelijk uit fondsenwerving bij particulieren en bedrijven, loterijorganisaties, organisaties zonder winststreven en vanuit het saldo financiële baten en lasten.

Fondsenwerving bij particulieren en bedrijven
De inkomsten via particulieren waren in 2018 € 12.834.095. Dat was € 1.153.911 meer dan in 2017. Daar droegen maar liefst 217.719 structurele donateurs aan bij. Vorig jaar waren dit er 210.036. In 2018 zijn de inkomsten bij particulieren sterk gestegen ten opzichte van 2017 door onder andere extra inkomsten vanuit twee televisieshows (niet begroot in begroting 2018). De inkomsten uit nalatenschappen laten een stijging zien van € 460.103 ten opzichte van 2017 maar zijn wel conform begroting. Bij de zakelijke markt werd € 1.358.428 opgehaald. Dat is een lichte daling van 1,8% ten opzichte van 2017. Deze daling komt hoofdzakelijk door € 233.713 minder aan inkomsten via giften in natura. Circus CliniClowns is per 2018 gestopt, daaraan waren veel giften in natura gekoppeld.

Baten van loterijorganisaties
Spelers van de VriendenLoterij kunnen sinds 2007 de helft van de lotprijs aan CliniClowns doneren. Dat leverde in 2018 € 203.473[1] op (tegenover € 222.536 in 2017). De totale inkomsten in 2018 van loterijorganisaties waren € 207.565. Begroot was een bedrag van € 268.000. Onze inschatting was dat er meer deelnemers zouden zijn aan de VriendenLoterij en er meer inkomsten vanuit andere loterijorganisaties zouden zijn.

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Diverse giften van vermogensfondsen leverden € 94.710 op (tegenover € 439.366 in 2017). Begroot was een bedrag van € 175.000. De sterke daling komt hoofdzakelijk doordat er een aantal meerjarige contracten tussen diverse vermogensfondsen en Stichting CareClowns, in 2017 nog geen onderdeel van Stichting CliniClowns, afliepen. Hier was in de begroting rekening mee gehouden.

Saldo van financiële baten en lasten
Het saldo financiële baten en lasten was € 42.595 (tegenover € 62.386 in 2017). De beleggingsportefeuille bestaat zuiver uit Nederlandse staatsobligaties en wordt beheerd door een professionele vermogensbeheerder. Onze portefeuille is zo opgebouwd dat we geen koersrisico lopen[2]. De verkopen in 2018 betreffen tot een bedrag van € 578.081 obligaties met einde looptijd, waarvoor geen nieuwe obligaties zijn aangekocht. De couponrente opbrengst is in 2018 derhalve lager, waardoor er een daling aan inkomsten is ten opzichte van 2017. Het is de intentie om de obligaties aan te houden tot einde van de looptijd. De oorspronkelijke looptijd van de huidige obligaties is 10 tot 15 jaar. Stichting CliniClowns Nederland heeft een Treasury statuut waarin de door de Raad van Toezicht vastgestelde regelgeving vermeld staat inzake de financiële vaste activa.

Uitgaven

Van elke euro die we in 2018 uitgaven is 74 cent besteed aan doelstellingswerk, 22 cent aan fondsenwerving en 4 cent aan beheer en administratie. Dat was volgens begroting.
 
Kosten doelstellingswerk
Het doelstellingswerk[3] kostte in 2018 € 10.660.801 (begroot € 10.432.000). Ten opzichte van 2017 is dit een daling van 1,6%. Dit komt doordat er, in tegenstelling tot 2017, geen gelden zijn besteed aan Circus CliniClowns dat haar laatste voorstelling had in 2017. De daling is getemperd door de indiensttreding van nieuwe clowns, hogere loonkosten en extra afschrijving op de Speelkoffers.

Wervingskosten
Aan werving werd € 3,2 miljoen uitgegeven (begroot € 3,0 miljoen). Een stijging van 17,6% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook in 2018 is er bewust voor gekozen meer te investeren in de werving van structurele, particuliere donateurs. Het is de verwachting dat deze extra investeringen zich in de komende jaren ruimschoots terugverdienen. Het CBF-percentage[4] was in 2018 21,9% (begroot 21,5%). Dit is 2,2% hoger dan in 2017.

Beheer en administratie
3,8% van de uitgaven betrof beheer en administratie (begroot 4,0%). Dit is 0,1% lager dan in 2017. De norm die CliniClowns stelt is maximaal 5%, daar voldeden we ruimschoots aan.
 

Onze reserves

De totale reserves bedroegen in 2018 € 9,0 miljoen. Daarbinnen is de continuïteitsreserve vastgesteld op € 4,5 miljoen. De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van de mogelijke risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De continuïteitsreserve blijft ruimschoots onder de door Goede Doelen Nederland vastgestelde maximale norm van 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Voor CliniClowns zou dit in 2018 € 16,3 miljoen zijn. Vanuit de bestemmingsreserve doelstellingen zullen wij de komende jaren extra uitgaven doen ten behoeve van ons doelstellingswerk.

Personeel

Op 31-12-2018 waren er 100 mensen in dienst (65,1 FTE, begroot 70,9 FTE) die zich rechtstreeks inzetten voor ons doelstellingswerk. Er waren 26 mensen in dienst ter ondersteuning (22,5 FTE, begroot 23,2 FTE). Het percentage ziekteverzuim was 6,6%. Medewerkers van CliniClowns worden betaald conform de richtlijnen en de salaristabel van de CliniClowns cao. Voor de directiebeloning past CliniClowns de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland toe. De leden van de Raad van Toezicht voeren hun werkzaamheden onbetaald uit.

Wil je meer weten over onze financiën? Download dan de jaarrekening.

De jaarrekening en dit jaarverslag zijn gecontroleerd door Mazars. Download hier de controleverklaring.

[1] Hiervan is - € 3187 geboekt in boekjaar 2018.
[2] De staatsobligaties worden gewaardeerd op basis van de geamortiseerde kostprijs, waardoor het behalen van een negatief koersresultaat niet meer mogelijk is.
[3] Het realiseren van alle ontmoetingen tussen clown en kind of mensen met dementie, inclusief het invullen van alle randvoorwaarden en het geven van voorlichting.
[4] De totale wervingskosten als percentage van de som van de geworven baten.

Gun meer mensen met dementie ontspanning en afleiding.