×
Hoe zit de organisatie in elkaar

Financiën

Onze inkomsten zijn in 2021 gestegen, van € 15,1 miljoen in 2020 naar € 15,9 miljoen in 2021. De totale uitgaven zijn eveneens gestegen, van € 14,8 miljoen in 2020 naar € 15,8 miljoen in 2021.

Inkomsten

Onze inkomsten komen hoofdzakelijk uit fondsenwerving bij particulieren en bedrijven, loterijorganisaties, organisaties zonder winststreven en vanuit het saldo financiële baten en lasten.

Fondsenwerving bij particulieren en bedrijven
De inkomsten via particulieren waren in 2021 € 13.907.516. Dat was € 239.907 meer dan in 2020. Dit komt met name door een stijging van € 374.218 ten opzichte van 2020 van inkomsten via structurele donateurs. Eind 2021 waren dit er 211.681 ten opzichte van 211.437 in 2020. De gemiddelde gifthoogte bij deze donateursgroep is in 2021 gestegen. Bij de zakelijke markt werd € 1.170.282 opgehaald. Dat is een stijging van 60,2 % ten opzichte van 2020. Deze sterke stijging is hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in 2021 de Alpentocht wel is doorgegaan. Dit in tegenstelling tot 2020 toen het evenement geannuleerd is na door de overheid ingestelde beperkingen in verband met de coronapandemie.

Baten van loterijorganisaties
Spelers van de VriendenLoterij kunnen sinds 2007 de helft van de lotprijs aan CliniClowns doneren. Dat leverde in 2021 € 132.155 [1] op (tegenover € 158.514 in 2020). De totale inkomsten in 2021 van loterijorganisaties waren € 569.899. Het betreft hier de inkomsten vanuit
de VriendenLoterij en van de Loterij Lot of Happiness. Begroot was een totaalbedrag van € 632.227.

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Diverse giften van vermogensfondsen leverden € 190.073 op (tegenover € 74.757 in 2020). Begroot was een bedrag van € 150.000. Dit is een sterke stijging ten opzichte van het resultaat 2020. In 2020 was de impact van de coronapandemie duidelijk sterker aanwezig in vergelijking met boekjaar 2021.

Saldo van financiële baten en lasten
Het saldo financiële baten en lasten was - € 27.956 (tegenover € 11.198 in 2020). Deze sterke daling is het rechtstreekse gevolg van de negatieve rente op onze liquide middelen. De beleggingsportefeuille bestaat zuiver uit Nederlandse staatsobligaties. Onze portefeuille is zo opgebouwd dat we geen koersrisico lopen [2]. Er zijn in 2021 geen aan- of verkopen geweest. Het is de intentie om de obligaties aan te houden tot het einde van de looptijd. De oorspronkelijke looptijd van de huidige obligaties is 10 tot 15 jaar. Stichting CliniClowns Nederland heeft een Treasurystatuut waarin de door de Raad van Toezicht vastgestelde regelgeving vermeld staat inzake de financiële vaste activa.

Uitgaven

Van elke euro die we in 2021 uitgaven is 73 cent besteed aan doelstellingswerk, 23 cent aan fondsenwerving en 4 cent aan beheer en administratie. Begroot was eveneens een verdeling van respectievelijk 73 cent, 23 cent en 4 cent.

Kosten doelstellingswerk
Het doelstellingswerk [3] kostte in 2021 € 11.511.775 (begroot was € 11.654.000). Ten opzichte van 2020 is dit een stijging van 6,8%. Deze stijging komt door een groei van het aantal clowns in dienst in 2021 en doordat, in tegenstelling tot 2020, het effect van de beperkende coronamaatregelen minder groot is geweest op het doelstellingswerk. We zien dit ook terug in de ontmoetingsaantallen van de desbetreffende jaren. In 2021 waren dit er 144.882, in 2020 106.347 en in 2019 121.713.

Wervingskosten
Aan werving werd € 3,7 miljoen uitgegeven (begroot € 3,8 miljoen). Een stijging van 7,9% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook in 2021 is er bewust voor gekozen meer te investeren in werving. Het is de verwachting dat deze extra investeringen zich in de komende jaren terugverdienen. Het CBF-percentage [4] was in 2021 23,5% (begroot 24,2%). Dit is 2,6% hoger dan in 2020.

Beheer en administratie
3,9% van de uitgaven betrof beheer en administratie (begroot 3,7%). Dit is 2,5% lager dan in 2020. De norm die CliniClowns stelt is maximaal 5%, daar voldeden we ruimschoots aan.

Onze reserves

De totale reserves bedroegen in 2021 € 9,3 miljoen. Daarbinnen is de continuïteitsreserve vastgesteld op € 5,1 miljoen. De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van de mogelijke risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

De continuïteitsreserve blijft ruimschoots onder de door Goede Doelen Nederland vastgestelde maximale norm van 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Voor CliniClowns zou dit in 2021 € 19,1 miljoen zijn. Vanuit de bestemmingsreserve doelstellingen zullen wij de komende jaren extra uitgaven doen ten behoeve van ons doelstellingswerk.

Personeel

Op 31-12-2021 waren er 117 mensen in dienst (79,7 FTE, begroot 76,4 FTE) die zich rechtstreeks inzetten voor ons doelstellingswerk. Er waren 33 mensen in dienst ter ondersteuning (29,3 FTE, begroot 32,1 FTE). Het percentage ziekteverzuim was 5,7%. Medewerkers van CliniClowns worden betaald conform de richtlijnen en de salaristabel van de CliniClowns AVR. Voor de directiebeloning past CliniClowns de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland toe. De leden van de Raad van Toezicht voeren hun werkzaamheden onbetaald uit.

Coronavirus 2021

De uitbraak in 2020 van het coronavirus en de voortdurende preventieve maatregelen genomen door de overheid hebben Cliniclowns in 2021 financieel slechts in heel beperkte mate geraakt. De afwijkingen tussen de diverse baten en lasten, welke toe te schrijven zijn aan
deze pandemie, hebben er niet voor gezorgd dat er een significante negatieve afwijking van het boekjaar resultaat heeft plaatsgevonden. We hebben onze reserves in 2021 niet hoeven aan te spreken vanwege deze pandemie.

Wil je meer weten over onze financiën? Download dan de jaarrekening:

De jaarrekening en dit jaarverslag zijn gecontroleerd door Mazars. Download hier de controleverklaring.

[1] Hiervan is 2.101 geboekt in boekjaar 2022.
[2] De staatsobligaties worden gewaardeerd op basis van de geamortiseerde kostprijs, waardoor het behalen van een negatief koersresultaat niet meer mogelijk is.
[3] Het realiseren van alle ontmoetingen tussen clown en kind of mensen met dementie, inclusief het invullen van alle randvoorwaarden en het geven van voorlichting.
[4] De totale wervingskosten als percentage van de som van de geworven baten.

Gun meer mensen met dementie ontspanning en afleiding.