×
Hoe zit de organisatie in elkaar

Financiën

Onze inkomsten zijn in 2022 gestegen, van € 15,9 miljoen in 2021 naar€ 17,5 miljoen in 2022. De totale uitgaven zijn eveneens gestegen, van € 15,8 miljoen in 2021 naar € 16,7 miljoen in 2022. 

Inkomsten

Onze inkomsten komen hoofdzakelijk uit fondsenwerving bij particulieren en bedrijven, loterijorganisaties, organisaties zonder winststreven en vanuit het saldo financiële baten en lasten.

Fondsenwerving bij particulieren en bedrijven
De inkomsten via particulieren waren in 2022 € 15.519.533. Dat was € 1.612.017 meer dan in 2021. Dit komt met name door een stijging van € 1.486.171 ten opzichte van 2021 van inkomsten via nalatenschappen. Totaal is er in
2022 € 2.541.912 ontvangen uit nalatenschappen, in 2021 was dat € 1.055.741. Bij de zakelijke markt werd € 1.294.880 opgehaald. Dat is een stijging van 11 % ten opzichte van 2021. Deze stijging komt hoofdzakelijk door de inkomsten vanuit de Alpentocht.

Baten van loterijorganisaties
Spelers van de VriendenLoterij kunnen sinds 2007 de helft van de lotprijs aan CliniClowns doneren. Dat leverde in 2022 € 130.478[1] op (tegenover € 132.155 in 2021). De totale inkomsten in 2022 van loterijorganisaties waren € 454.725. Het betreft hier de inkomsten vanuit de VriendenLoterij en van de Loterij Lot of Happiness. Begroot was een totaalbedrag van € 400.000.

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Diverse giften van vermogensfondsen leverden € 94.955 op (tegenover € 190.073 in 2021). Begroot was een bedrag van € 100.000. Dit is een sterke daling ten opzichte van het resultaat 2021. Een klein aantal vermogensfondsen, die in 2021 een substantiële bijdrage hebben geleverd, hebben hier in 2022 niet voor gekozen zoals in de begroting 2022 al was voorzien.

Saldo van financiële baten en lasten
Het saldo financiële baten en lasten was € -8.727 (tegenover € -27.956 in 2021). Deze sterke stijging van het resultaat is rechtstreeks het gevolg van de aanpassingen in het negatieve rentebeleid van de diverse bancaire instellingen waar onze liquide middelen zijn ondergebracht. De beleggingsportefeuille bestaat zuiver uit Nederlandse staatsobligaties. Onze portefeuille is zo opgebouwd dat we geen koersrisico lopen[2]. Er zijn in 2022 geen aan- of verkopen geweest. Aangezien de resterende obligatie een looptijd korter dan 1 jaar heeft, is deze verantwoord onder de kortlopende vorderingen. Stichting CliniClowns Nederland heeft een Treasurystatuut waarin de door de Raad van Toezicht vastgestelde regelgeving vermeld staat inzake de financiële vaste activa.

Uitgaven

Van elke euro die we in 2022 uitgaven is 75 cent besteed aan doelstellingswerk, 21 cent aan werving en 4 cent aan beheer en administratie. Begroot was een verdeling van respectievelijk 74 cent, 22 cent en 4 cent.

Kosten doelstellingswerk
Het doelstellingswerk [3] kostte in 2022 € 12.544.684 (begroot was € 12.514.000). Ten opzichte van 2021 is dit een stijging van 9,0%. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de sterk stijgende inflatie in 2022. De ontmoetings-aantallen zijn in 2022 nagenoeg gelijk aan 2021. In 2022 waren dit er 141.991, in 2021 144.882.

Wervingskosten
Aan werving werd € 3,5 miljoen uitgegeven (begroot € 3,8 miljoen). Een daling van 5,8% ten opzichte van het jaar ervoor. Het CBF-percentage4 was in 2022 20,2% (begroot 23,2%). Dit is 3,3% lager dan in 2021.

Beheer en administratie
3,9% van de uitgaven betrof beheer en administratie (begroot 3,7%). Dit is gelijk aan 2021. De norm die CliniClowns stelt is maximaal 5%, daar voldeden we ruimschoots aan.

Onze reserves

De totale reserves bedroegen in 2022 € 10,1 miljoen. Daarbinnen is de continuïteitsreserve vastgesteld op € 5,5 miljoen. De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van de mogelijke risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Buiten de continuïteitsreserve zijn er nog twee bestemmingsreserves:
- De bestemmingsreserve ten behoeve van financiering activa, ultimo 2022 € 2 miljoen, is bestemd voor de eigen middelen die zijn aangewend ten behoeve van activa benodigd voor de bedrijfsvoering of activa ter realisering van de doelstelling.
- De bestemmingsreserve ten behoeve van doelstellingen, ultimo 2022 € 2,6 miljoen, is bestemd voor de realisatie van de doelstellingen van CliniClowns.

Personeel

Op 31-12-2022 waren er 115 mensen in dienst (82.54 FTE, begroot 82,25 FTE) die zich rechtstreeks inzetten voor ons doelstellingswerk. Er waren 38 mensen in dienst ter ondersteuning (34,10 FTE, begroot 34,69 FTE). Het percentage ziekteverzuim was 7,4%. Medewerkers van CliniClowns worden betaald conform de richtlijnen en de salaristabel van de CliniClowns AVR. Voor de directiebeloning past CliniClowns de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland toe. De leden van de Raad van Toezicht voeren hun werkzaamheden onbetaald uit.

[1] Hiervan is een bedrag van -1.347 geboekt in boekjaar 2023.
[2] De staatsobligaties worden gewaardeerd op basis van de geamortiseerde kostprijs, waardoor het behalen van een negatief koersresultaat niet meer mogelijk is.
[3] Het realiseren van alle ontmoetingen tussen clown en kind of mensen met dementie, inclusief het invullen van alle randvoorwaarden en het geven van voorlichting.
[4] De totale wervingskosten als percentage van de som van de geworven baten.

Gun meer mensen met dementie ontspanning en afleiding.