×
Hoe zit de organisatie in elkaar

Financiën

Onze inkomsten zijn in 2019 gestegen, van   € 14,66 miljoen in 2018 naar € 15,34 miljoen in 2019. De totale kosten stegen van € 14,39 miljoen in 2018 naar € 15,29 miljoen in 2019.

Inkomsten

Onze inkomsten komen hoofdzakelijk uit fondsenwerving bij particulieren en bedrijven, loterijorganisaties, organisaties zonder winststreven en vanuit het saldo financiële baten en lasten.

Fondsenwerving bij particulieren en bedrijven
De inkomsten via particulieren waren in 2019 € 13.353.875. Dat was € 519.780 meer dan in 2018. Daar droegen maar liefst 213.295 structurele donateurs aan bij. Vorig jaar waren dit er 217.719. In 2019 zijn de inkomsten bij particulieren gestegen ten opzichte van 2018 door onder andere extra inkomsten à € 220.704 uit nalatenschappen en een stijging van € 224.816 ten opzichte van 2018 van inkomsten via structurele donateurs. Bij de zakelijke markt werd € 1.479.469 opgehaald. Dat is een stijging van 8,9% ten opzichte van 2018. Deze stijging komt hoofdzakelijk door € 103.414 meer aan inkomsten via onze evenementen.

Baten van loterijorganisaties
Spelers van de VriendenLoterij kunnen sinds 2007 de helft van de lotprijs aan CliniClowns doneren. Dat leverde in 2019 € 193.139[1] op (tegenover € 203.473 in 2018). De totale inkomsten in 2019 van loterijorganisaties waren € 192.450. Begroot was een bedrag van € 182.000. Onze inschatting was dat er minder deelnemers zouden zijn aan de VriendenLoterij.

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Diverse giften van vermogensfondsen leverden € 191.713 op (tegenover € 94.710 in 2018). Begroot was een bedrag van € 100.000. De sterke stijging komt door een ontvangen gift van € 100.000 waar in de begroting geen rekening mee gehouden was.

Saldo van financiële baten en lasten
Het saldo financiële baten en lasten was € 26.572 (tegenover € 42.595 in 2018). De beleggingsportefeuille bestaat zuiver uit Nederlandse staatsobligaties en wordt beheerd door een professionele vermogensbeheerder. Onze portefeuille is zo opgebouwd dat we geen koersrisico lopen[2]. De verkopen in 2019 betreffen tot een bedrag van € 552.919 obligaties met einde looptijd, waarvoor geen nieuwe obligaties zijn aangekocht. De couponrente opbrengst is in 2019 derhalve lager, waardoor er een daling aan inkomsten is ten opzichte van 2018. Het is de intentie om de obligaties aan te houden tot einde van de looptijd. De oorspronkelijke looptijd van de huidige obligaties is 10 tot 15 jaar. Stichting CliniClowns Nederland heeft een Treasury statuut waarin de door de Raad van Toezicht vastgestelde regelgeving vermeld staat inzake de financiële vaste activa.

Uitgaven

Van elke euro die we in 2019 uitgaven is 75 cent besteed aan doelstellingswerk, 21 cent aan fondsenwerving en 4 cent aan beheer en administratie. Dat was volgens begroting. 

Kosten doelstellingswerk
Het doelstellingswerk[3] kostte in 2019 € 11.484.377 (begroot € 11.557.000). Ten opzichte van 2018 is dit een stijging van 7,7%. Deze stijging is hoofdzakelijk veroorzaakt door de indiensttreding van nieuwe clowns, hogere loonkosten en extra afschrijving op de Speelkoffers en het CliniClowns College.

Wervingskosten
Aan werving werd € 3,3 miljoen uitgegeven (begroot € 3,2 miljoen). Een stijging van 2,9% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook in 2019 is er bewust voor gekozen meer te investeren in werving. Het is de verwachting dat deze extra investeringen zich in de komende jaren ruimschoots terugverdienen. Het CBF-percentage[4] was in 2019 21,4% (begroot 21,5%). Dit is 2,0% lager dan in 2018.

Beheer en administratie
3,6% van de uitgaven betrof beheer en administratie (begroot 3,7%). Dit is 0,2% lager dan in 2018. De norm die CliniClowns stelt is maximaal 5%, daar voldeden we ruimschoots aan.

Onze reserves

De totale reserves bedroegen in 2019 € 9,0 miljoen. Daarbinnen is de continuïteitsreserve vastgesteld op € 4,6 miljoen. De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van de mogelijke risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De continuïteitsreserve blijft ruimschoots onder de door Goede Doelen Nederland vastgestelde maximale norm van 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Voor CliniClowns zou dit in 2019 € 17,9 miljoen zijn. Vanuit de bestemmingsreserve doelstellingen zullen wij de komende jaren extra uitgaven doen ten behoeve van ons doelstellingswerk.

Personeel

Op 31-12-2019 waren er 115 mensen in dienst (75,4 FTE, begroot 79,2 FTE) die zich rechtstreeks inzetten voor ons doelstellingswerk. Er waren 29 mensen in dienst ter ondersteuning (25,6 FTE, begroot 26,3 FTE). Het percentage ziekteverzuim was 5,1%. Medewerkers van CliniClowns worden betaald conform de richtlijnen en de salaristabel van de CliniClowns cao. Voor de directiebeloning past CliniClowns de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland toe. De leden van de Raad van Toezicht voeren hun werkzaamheden onbetaald uit.

Wil je meer weten over onze financiën? Download dan de jaarrekening:

De jaarrekening en dit jaarverslag zijn gecontroleerd door Mazars. Download hier de controleverklaring.

[1] Hiervan is - € 1.712 geboekt in boekjaar 2019.
[2] De staatsobligaties worden gewaardeerd op basis van de geamortiseerde kostprijs, waardoor het behalen van een negatief koersresultaat niet meer mogelijk is.
[3] Het realiseren van alle ontmoetingen tussen clown en kind of mensen met dementie, inclusief het invullen van alle randvoorwaarden en het geven van voorlichting.
[4] De totale wervingskosten als percentage van de som van de geworven baten.

Gun meer mensen met dementie ontspanning en afleiding.