×
Hoe zit de organisatie in elkaar

Financiën

Onze inkomsten zijn in 2020 gedaald, van € 15,3 miljoen in 2019 naar € 15,1 miljoen in 2020. De totale kosten zijn eveneens gedaald, van € 15,3 miljoen in 2019 naar € 14,8 miljoen in 2020.

Inkomsten

Onze inkomsten komen hoofdzakelijk uit fondsenwerving bij particulieren en bedrijven, loterijorganisaties, organisaties zonder winststreven en vanuit het saldo financiële baten en lasten.

Fondsenwerving bij particulieren en bedrijven
De inkomsten via particulieren waren in 2020 € 13.667.609. Dat was € 313.734 meer dan in 2019. Dit komt met name door een stijging van € 368.716 ten opzichte van 2019 van inkomsten via structurele donateurs. Ultimo 2020 waren dit er 211.437. In 2019 waren dit er 213.295. Bij de zakelijke markt werd € 730.405 opgehaald. Dat is een daling van 50,6% ten opzichte van 2019. Deze sterke daling is het rechtstreekse gevolg van de door de overheid ingestelde beperkingen in verband met de coronapandemie. De annulering van de Alpentocht en sterke daling via inkomsten vanuit acties zijn in totaal verantwoordelijk voor een daling van € 716.779 aan inkomsten.

Baten van loterijorganisaties
Spelers van de VriendenLoterij kunnen sinds 2007 de helft van de lotprijs aan CliniClowns doneren. Dat leverde in 2020 € 158.514 [3] op (tegenover € 193.139 in 2019). De totale inkomsten in 2020 van loterijorganisaties waren € 589.800. Het betreft hier de inkomsten vanuit de VriendenLoterij en van de Loterij Lot of Happiness. Begroot was een totaalbedrag van € 675.825.

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Diverse giften van vermogensfondsen leverden € 74.757 op (tegenover € 191.713 in 2019). Begroot was een bedrag van € 150.000. Dit is een sterke daling ten opzichte van begroot 2020 en ten opzichte van het resultaat 2019. De coronapandemie zal ons hierin ook parten hebben gespeeld.

Saldo van financiële baten en lasten
Het saldo financiële baten en lasten was € 11.198 (tegenover € 26.572 in 2019). De beleggingsportefeuille bestaat zuiver uit Nederlandse staatsobligaties en wordt beheerd door een professionele vermogensbeheerder. Onze portefeuille is zo opgebouwd dat we geen koersrisico lopen [4]. De verkopen in 2020 betreffen tot een bedrag van € 605.378 obligaties met einde looptijd, waarvoor geen nieuwe obligaties zijn aangekocht. De couponrenteopbrengst is in 2020 derhalve lager, waardoor er een daling aan inkomsten is ten opzichte van 2019. Het is de intentie om de obligaties aan te houden tot het einde van de looptijd. De oorspronkelijke looptijd van de huidige obligaties is 10 tot 15 jaar. Stichting CliniClowns Nederland heeft een Treasury statuut waarin de door de Raad van Toezicht vastgestelde regelgeving vermeld staat inzake de financiële vaste activa.

Uitgaven

Van elke euro die we in 2020 uitgaven is 73 cent besteed aan doelstellingswerk, 23 cent aan fondsenwerving en 4 cent aan beheer en administratie. Begroot was een verdeling van respectievelijk 74 cent, 22 cent en 4 cent.

Kosten doelstellingswerk
Het doelstellingswerk [5] kostte in 2020 € 10.781.370 (begroot was € 11.560.000). Ten opzichte van 2019 is dit een daling van 6,1%. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van door de Nederlandse overheid ingestelde maatregelen ter bestrijding van de in 2020 uitgebroken coronapandemie. Deze maatregelen maakten het voor CliniClowns onmogelijk om in de ziekenhuizen en zorginstellingen voor kinderen en mensen met dementie zoveel te spelen als oorspronkelijk begroot. In 2020 zijn er tevens, in tegenstelling tot oorspronkelijk begroot, geen nieuwe clowns geworven.

Wervingskosten
Aan werving werd € 3,4 miljoen uitgegeven (begroot € 3,4 miljoen). Een stijging van 5,6% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook in 2020 is er bewust voor gekozen meer   te investeren in werving. Het is de verwachting dat deze extra investeringen zich in de komende jaren terugverdienen. Het CBF-percentage [6] was in 2020 22,9% (begroot 22,3%). Dit is 1,5% hoger dan in 2019.

Beheer en administratie
4,0% van de uitgaven betrof beheer en administratie (begroot 3,8%). Dit is 0,4% hoger dan in 2019. De norm die CliniClowns stelt is maximaal 5%, daar voldeden we ruimschoots aan.

Onze reserves

De totale reserves bedroegen in 2020 € 9,3 miljoen. Daarbinnen is de continuïteitsreserve vastgesteld op € 4,85 miljoen. De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van de mogelijke risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

De continuïteitsreserve blijft ruimschoots onder de door Goede Doelen Nederland vastgestelde maximale norm van 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Voor CliniClowns zou dit in 2020 € 17,8 miljoen zijn. Vanuit de bestemmingsreserve doelstellingen zullen wij de komende jaren extra uitgaven doen ten behoeve van ons doelstellingswerk.

Personeel

Op 31-12-2020 waren er 114 mensen in dienst (75,6 FTE, begroot 78,7 FTE) die zich rechtstreeks inzetten voor ons doelstellingswerk. Er waren 36 mensen in dienst ter ondersteuning (31,1 FTE, begroot 31,3 FTE). Het percentage ziekteverzuim was 5,8%. Medewerkers van CliniClowns worden betaald conform de richtlijnen en de salaristabel van de CliniClowns cao. Voor de directiebeloning past CliniClowns de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland toe. De leden van de Raad van Toezicht voeren hun werkzaamheden onbetaald uit.

Coronavirus 2020

De uitbraak van het coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen voor grote economische onzekerheid. Voor Stichting CliniClowns Nederland betekent dit dat de realisatie van de, door de Raad van Toezicht goedgekeurde, begroting van 2020 op een aantal punten sterk afwijkt. De afwijkingen tussen de diverse baten en lasten hebben er echter niet voor gezorgd dat er een significante negatieve afwijking van het boekjaar resultaat heeft plaatsgevonden. We hebben onze reserves in 2020 niet hoeven aan te spreken vanwege deze pandemie.

Wil je meer weten over onze financiën? Download dan de jaarrekening:

De jaarrekening en dit jaarverslag zijn gecontroleerd door Mazars. Download hier de controleverklaring.

[3] Hiervan is € 2.027 geboekt in boekjaar 2021.
[4] De staatsobligaties worden gewaardeerd op basis van de geamortiseerde kostprijs, waardoor het behalen van een negatief koersresultaat niet meer mogelijk is.
[5] Het realiseren van alle ontmoetingen tussen clown en kind of mensen met dementie, inclusief het invullen van alle randvoorwaarden en het geven van voorlichting.
[6] De totale wervingskosten als percentage van de som van de geworven baten.

Gun meer mensen met dementie ontspanning en afleiding.