×
Hoe zit de organisatie in elkaar

Maatschappelijke impact

Als goed doel is het van belang verantwoording af te leggen aan de samenleving en scherp te blijven op hoe we ons werk doen. Twee vragen staan daarbij centraal. Welke impact heeft ons werk op de doelgroep? En hoe kunnen we onze aanpak continu verbeteren in samenspraak met onze doelgroepen?

Om deze vragen te beantwoorden, monitoren we de kwaliteit van onze diensten. We vragen mensen die CliniClowns hebben ontmoet naar hun ervaring en de betekenis van ons werk en gaan regelmatig in gesprek met kinderen, hun ouder(s) of verzorger(s) en (familie van) mensen met dementie, maar ook met onze donateurs en zorgpartners. Zo kunnen we ons werk afstemmen op de behoeften van de mensen voor wie we spelen. Onze wens is steeds beter te weten hoe we samen kunnen optrekken om ons doel te verwezenlijken.

Onderzoek & advies

We volgen in toenemende mate de methode die anno nu in de wereld van goede doelen gangbaar is; impactgericht werken. Niet alleen onderbouwen we ons werk vanuit literatuur- en wetenschappelijk onderzoek, in 2020 hebben we ook het volgende gedaan:

Ouders & kinderen

 • Impactonderzoek bij gezinnen die ons ontmoeten. Zoals het in kaart brengen van de effecten van de bedtijdbezoeken van de clowns in ziekenhuis Rijnstate, op basis van ervaringen van kinderen, hun ouders en de zorgprofessionals.
 • Regelmatig kinderen om advies gevraagd met betrekking tot de CliniClowns App.
Zorgpartners
 • Impactonderzoek bij instellingen die met ons samenwerken.
 • Onderzoek onder zorgprofessionals in ziekenhuizen om te leren over hoe zij denken over onze dienstverlening en samenwerking.
 • Regionale clownsteams laten werken aan de verbetering van samenwerking met zorginstellingen en -professionals, zodat de zorg ons steeds beter weet te vinden en bewust kan inzetten binnen de eigen praktijk.
 • Praktijkonderzoek in samenwerking met zorginstellingen om te zien op welke manier CliniClowns kan bijdragen aan een positieve (patiënt)ervaring voor zieke kinderen, kinderen met een beperking, hun ouders en mensen met dementie.
Achterban
 • Het donateurspanel gevraagd naar hun kijk op voor ons belangrijke kwesties.
 • Aan de hand van de Charibarometer bekeken welke positie we hebben in de goededoelenwereld.
 • Evaluatie van onze merkpositie en campagnes aan de hand van Kien Goede Doelen Monitor.

Kwaliteitslabel

Als lid van The European Federation of Healthcare Clown Organizations hebben we het EFHCO kwaliteitslabel (voor clownsorganisaties die voldoen aan strikte artistieke, financiële en organisatorische eisen) en wisselen we kennis uit met andere healthcare clownsorganisaties.

Privacy

We respecteren de privacy van onze (potentiële) donateurs, vrijwilligers, samenwerkingspartners, actievoerders en bezoekers van de app en website. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd, volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nieuwe regelgeving voor het benaderen van klanten per telefoon, mail en post zijn opgenomen in alle werkprocessen. We monitoren deze processen constant.

Risicomanagement

Jaarlijks onderzoeken we of de risico’s in onze bedrijfsrisicoanalyse nog gelden, of hiervoor genomen maatregelen goed worden toegepast en of deze de risico’s voldoende afdekken. In 2020 zijn er geen aanpassingen geweest in het systeem van ons risicomanagement.

 • De kern van het werk van CliniClowns is contact tussen kind en clown en contact tussen clown en mensen met dementie. Omdat onze risicobereidheid daarbij laag is, tekenen alle clowns een gedragscode waarin exact beschreven staat wat de regels zijn wat betreft de doelgroep (zoals respect voor de wensen van het kind en de persoon met dementie), geheimhouding (ten aanzien van het kind en de persoon met dementie en medische gegevens), hygiëne, veiligheid en de zorginstelling (van het niet hinderen van medische handelingen tot goede communicatie met het personeel). Elke vijf jaar moeten alle medewerkers (inclusief Raad van Toezicht en vrijwilligers) een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen bij het Ministerie van Justitie en die aan ons afgeven. Indien dit risico zich toch voordoet, heeft dit invloed op het imago van CliniClowns en een negatieve invloed op de opbrengsten en het resultaat. Ook in 2020 heeft zich dit niet voorgedaan. CliniClowns heeft geen uitgeschreven gedragscode als het gaat om werving, maar hanteert de richtlijnen van de Code voor Fieldmarketing en is aangesloten bij het CBF, Goede Doelen Nederland en DDMA.
 • CliniClowns is afhankelijk van giften. Onze risicobereidheid is wat dat betreft laag. De afgelopen jaren zijn de inkomsten stabiel, vooral door de grote achterban van trouwe donateurs. Om dat zo te houden, besteden we veel aandacht aan informeren over wie we zijn en wat we doen, en aan een goede relatie met onze donateurs, partners en vrijwilligers. Fluctuaties in de inkomstenstroom kunnen we opvangen door middel van de hiervoor gevormde reserves. Dit risico kan invloed hebben op de continuïteit van CliniClowns. De directie heeft vastgesteld dat CliniClowns aan haar verplichtingen van dit en komend jaar kan voldoen. Het risico heeft zich in 2020 niet voorgedaan.
 • Op onze externe verslaggeving is wet- en sectorspecifieke regelgeving van toepassing. Onze risicobereidheid hierbij is laag. Het risico dat Stichting CliniClowns niet voldoet aan deze wet- en regelgeving wordt ondervangen doordat onder andere via branche-organisatie GDN nieuwe ontwikkelingen op dit gebied continu worden gevolgd. Voor specifieke vraagstukken nemen medewerkers indien nodig deel aan workshops of wordt externe expertise ingehuurd. Het risico heeft zich in 2020 niet voorgedaan.

Via bovenstaande banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken. Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.
 

Zullen we samen nog meer kinderen laten lachen, ontspannen en genieten?