×
Hoe zit de organisatie in elkaar

Verantwoord aan het werk

Als goed doel is het van belang verantwoording af te leggen aan de samenleving en scherp te blijven op hoe we ons werk doen. Twee vragen staan daarbij centraal: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?

Om deze vragen te beantwoorden, monitoren we de kwaliteit van onze diensten. We vragen mensen die CliniClowns hebben ontmoet naar hun ervaring en de betekenis van ons werk en gaan regelmatig in gesprek met kinderen, hun ouder(s) of verzorger(s) en (familie van) mensen met dementie, maar ook met onze donateurs en zorgpartners. Zo kunnen we ons werk afstemmen op de behoeften van de mensen voor wie we spelen. Onze wens is steeds beter te weten hoe we samen kunnen optrekken om ons doel te verwezenlijken.

Hierbij volgen we de methode die anno nu in de wereld van goede doelen gangbaar is; impactgericht werken. We onderbouwen ons werk vanuit literatuur- en wetenschappelijk onderzoek en hebben in 2021 het volgende gedaan op het gebied van onderzoek en evaluaties:

 • Internationaal participatief impactonderzoek, in co-creatie met de Leyden Academy. Met als uitgangspunt: in hoeverre kan een intensievere samenwerking tussen clown en zorg een positieve impact hebben op de vitaliteit van de bewoner met dementie.
 • Onderzoek naar de gevolgen van Covid-19 op ons werk (de organisatie en de uitvoering daarvan) met als doel het inventariseren van de pijnpunten en de kansen gedurende deze periode.
 • Er zijn als gevolg van Covid-19 (beperkingen) verschillende spelvormen uitgeprobeerd en ontwikkeld om de doelgroepen te bereiken.
 • Extern onderzoek naar online spel met als doel het online spel te verbeteren, de CliniClowns App relevanter maken en het gebruik ervan uitbreiden.
 • Behoefteonderzoek onder superfans (veelgebruikers) van de CliniClowns App naar de impact van het online contact tussen clowns en kind.
 • Evaluatieonderzoek onder gezinnen, zorgmedewerkers en clowns naar de bedtijdbezoeken die zijn gebracht tijdens de wintermaanden. Om inzicht te krijgen in de impact van de bedtijdbezoeken en mogelijke invloed op het slapengaan van kinderen, op basis van de conclusies de spelvorm verder te ontwikkelen en te leren hoe we impactonderzoek in de externe en interne samenwerking steviger kunnen inbedden.
 • Het donateurspanel is gevraagd naar hun kijk op voor ons belangrijke kwesties.
 • Aan de hand van de Charibarometer bekeken welke positie we hebben in de goededoelenwereld.
 • Evaluatie van onze merkpositie en campagnes aan de hand van de Kien Goede Doelen Monitor.

Kwaliteitslabel

Als lid van The European Federation of Healthcare Clown Organizations hebben we het EFHCO kwaliteitslabel (voor clownsorganisaties die voldoen aan strikte artistieke, financiële en organisatorische eisen) en wisselen we kennis uit met andere healthcare clownsorganisaties.

Privacy

We respecteren de privacy van onze (potentiële) donateurs, vrijwilligers, samenwerkingspartners, actievoerders en bezoekers van de app en website. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd, volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nieuwe regelgeving voor het benaderen van klanten per telefoon, mail en post zijn opgenomen in alle werkprocessen. We monitoren deze processen constant.

CliniClowns op bezoek bij mensen met dementie

Risicomanagement

Jaarlijks onderzoeken we of de risico’s in onze bedrijfsrisicoanalyse nog gelden, of hiervoor genomen maatregelen goed worden toegepast en of deze de risico’s voldoende afdekken. In 2021 zijn er geen aanpassingen geweest in het systeem van ons risicomanagement.

 • De kern van het werk van CliniClowns is contact tussen kind en clown en contact tussen clown en mensen met dementie. Omdat onze risicobereidheid daarbij laag is, tekenen alle clowns een gedragscode waarin exact beschreven staat wat de regels zijn wat betreft de doelgroep (zoals respect voor de wensen van het kind, de persoon met dementie en mensen met een beperking), geheimhouding (ten aanzien van het kind en de persoon met dementie en medische gegevens), hygiëne, veiligheid en de zorginstelling (van het niet hinderen van medische handelingen tot goede communicatie met het personeel). Elke vijf jaar moeten alle medewerkers (inclusief Raad van Toezicht en vrijwilligers) een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen bij het Ministerie van Justitie en die aan ons afgeven. Indien dit risico zich toch voordoet, heeft dit invloed op het imago van CliniClowns en een negatieve invloed op de opbrengsten en het resultaat. Ook in 2021 heeft zich dit niet voorgedaan. CliniClowns heeft geen uitgeschreven gedragscode als het gaat om werving, maar hanteert de richtlijnen van de Code voor Fieldmarketing en is aangesloten bij het CBF, Goede Doelen Nederland en DDMA.
 • CliniClowns is afhankelijk van giften. Onze risicobereidheid is wat dat betreft laag. De afgelopen jaren zijn de inkomsten stabiel, vooral door de grote achterban van trouwe donateurs. Om dat zo te houden, besteden we veel aandacht aan informeren over wie we zijn en wat we doen, en aan een goede relatie met onze donateurs, partners en vrijwilligers. Fluctuaties in de inkomstenstroom kunnen we opvangen door middel van de hiervoor gevormde reserves. Dit risico kan invloed hebben op de continuïteit van CliniClowns. De directie heeft vastgesteld dat CliniClowns aan haar verplichtingen van dit en komend jaar kan voldoen. Het risico heeft zich in 2021 niet voorgedaan.
 • CliniClowns tolereert geen fraude, onze risicobereidheid is zeer laag tot nul. Medewerkers en vrijwilligers moeten zich ervan bewust zijn dat frauduleus gedrag, al dan niet in verband met hun functie als medewerker of vrijwilliger, in strijd is met de wet en met algemeen aanvaarde normen van goed gedrag. CliniClowns zal passende maatregelen nemen als er onder haar naam sprake is van frauduleus gedrag. CliniClowns heeft een anti-frauderegeling waarin aandacht wordt besteed aan preventieve maatregelen, meldingsprocedures en eventueel te nemen maatregelen. De anti-frauderegeling maakt deel uit van het integriteitsbeleid van CliniClowns. Het risico heeft zich in 2021 niet voorgedaan.
We hanteren een zerotolerancebeleid bij fraude en alle andere vormen van (illegaal) ongewenst gedrag. Hierbij realiseren we ons dat een risicobereidheid van nul niet garandeert dat elke overtreding kan worden uitgesloten. Daarom is de bereidheid ‘zeer laag tot nul’.

Integriteitsbeleid

CliniClowns heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Het CliniClowns-integriteitsbeleid bevat de onderdelen Gedragscode en Protocollen voor naleving (Anti-frauderegeling, Klachtenregeling Ongewenst Gedrag en de Regeling Melding Misstanden (Klokkenluidersregeling)). Daarnaast hangt het integriteitsbeleid samen met de Klachtenregeling CliniClowns voor externen. Door middel van tussentijdse evaluaties worden er, daar waar nodig, eventuele aanscherpingen op het beleid doorgevoerd. Gedurende 2021 zijn er op bovenvermelde vlakken geen meldingen geweest.

Via bovenstaande banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken. Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.