×
Hoe zit de organisatie in elkaar

Teamwork

Dankzij de steun van alle supporters en de zorginstellingen kunnen onze clowns bijdragen aan het welzijn van zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie. Naast de clownsteams zijn vrijwilligers en vaste medewerkers nodig om onze missie te volbrengen. Samen met de Raad van Toezicht vormen wij Stichting CliniClowns.

CliniClowns & collega's op kantoor

Eind 2021 waren 117 personen direct werkzaam binnen het doelbestedingswerk en 33 personen binnen de ondersteuning. De 106 CliniClowns (op 2 na in vaste dienst), werken in regioteams door heel Nederland. Iedere regio wordt begeleid en aangestuurd door teamleiders. De clowns zijn samen met de teamleiders belangrijke contactpersonen voor onze relaties binnen de zorg.

Onze CliniClowns zijn professionals die in dienst zijn. Hun werk met kwetsbare mensen vraagt om een nauwe samenwerking met (zorg)instellingen waarbij continuïteit een belangrijke factor is. Onze CliniClowns hebben al een vakopleiding en vaak meerdere jaren 15 werkervaring. Zij specialiseren zich verder in de toegepaste kunstvorm clownerie. Zo kunnen ze op professionele wijze hun artistieke werk voor al die kwetsbare mensen met zoveel mogelijk impact doen.

Op ons kantoor in Amersfoort werken mensen op de volgende afdelingen:

Marketing & Communicatie weet de samenleving op verrassende, eigen wijze met ons werk te verbinden én in beweging te krijgen. Dat resulteert in steun, in de vorm van geld, tijd, kennis en kunde.
Clowns zorgt onder andere voor het relatiebeheer met alle instellingen waar we spelen, monitort en bewaakt de impact van ons werk op de samenleving, doet onderzoek, faciliteert het online spelen en verzorgt een goede afstemming en planning van de inzet van de clowns.
Beheer & Support ondersteunt de hele organisatie met name op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken en werkt waar mogelijk aan maatschappelijke aspecten met betrekking tot duurzaam ondernemen (afvalscheiding en minder energieverbruik).
Finance & Control beheert en bewaakt alle financiële processen.
HRM ontwikkelt het personeelsbeleid, waakt over de uitvoering daarvan en fungeert als link tussen het management en de werknemers.
ICT beheert en bewaakt alle ICT-processen en de IT-security.

De directie

Directeur van CliniClowns is, sinds 1 januari 2017, Coen Abbenhuis. Samen met de managers van de afdelingen Clowns en Marketing & Communicatie vormt hij het managementteam (MT) dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de organisatie.

Vrijwilligers

Jong en oud, man en vrouw; we worden gesteund door een gevarieerde groep van 115 vrijwilligers. Onmisbare krachten en een wezenlijk onderdeel van de organisatie. Zij zorgen voor zichtbaarheid van CliniClowns door het hele land, helpen bij het werven van fondsen en geven voorlichting en ondersteuning bij evenementen.

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht (RvT) zetten zich onbetaald in voor CliniClowns, voldoen aan de eisen van onafhankelijkheid en hebben ieder een eigen aandachtsgebied. De Raad houdt toezicht op het beleid van de directie (de directeur rapporteert maandelijks de stand van zaken ten aanzien van de gestelde doelen) en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies. In 2021 heeft de Raad zich ook beziggehouden met onder andere het jaarverslag en de jaarrekening van 2020, de beleidsplannen voor 2021 en verder, huisvesting, de impact van de Covid-19 pandemie op de werkzaamheden en inkomsten gedurende dat jaar, de ontwikkeling van fondsenwerving, hoofddoelen en de begroting voor 2022 en met reputatiemanagement. Gezien het beperkte aantal jaarlijkse bijeenkomsten van de Raad vindt de RvT een tweejaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren voldoende. De eerstvolgende evaluatie vindt plaats in 2022.

De RvT van CliniClowns kent één commissie, de auditcommissie, die bestaat uit twee leden uit de RvT (de financieel portefeuillehouder en de voorzitter). Deze auditcommissie komt twee keer per jaar samen met de directeur en de controller om, in voorbereiding op de vergadering van de Raad, de financiële stand van zaken door te nemen (bij het vaststellen van de jaarrekening en bij het vaststellen van de begroting). Bij de bespreking van de jaarrekening is ook accountant Mazars aanwezig. De directeur en controller bespreken daarnaast met de voorzitter van de auditcommissie de halfjaarcijfers. De zittingstermijn van de RvT is 4 jaar, leden kunnen maximaal 2 keer worden herbenoemd. In 2021 is de Raad vier keer samengekomen. In 2021 is Paul Jochems herbenoemd voor een derde en laatste termijn en is afscheid genomen van Klaas Knot; Frank Elion is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht.

Frank Elion, voorzitter Raad van Toezicht:
“Per 1 januari 2022 heb ik als voorzitter Raad van Toezicht het stokje overgenomen van Klaas Knot, die deze functie acht jaar lang met grote inzet en toewijding heeft vervuld. Graag bedanken we Klaas voor al zijn steun bij het succesvol en financieel solide maken van CliniClowns als grote goede doelen organisatie. De laatste twee jaar is het werk van CliniClowns enorm gedomineerd door de Covid-19 pandemie. Ondanks alle beperkingen, ongemakken en uitdagingen kijken we op 2021 terug als een positief jaar. Ook het afgelopen jaar hebben we heel veel zieke kinderen, mensen met dementie en mensen met een beperking een zorgeloos moment kunnen bieden, waarbij we fysiek en online zelfs weer aanmerkelijk meer ontmoetingen hebben gehad dan voor corona. Bovendien is het jaar ook financieel positief afgesloten. Dat alles door de inzet en bevlogenheid van alle betrokkenen bij CliniClowns; dat is een groot compliment waard! Zeker in deze complexe tijden vindt de Raad het belangrijk dat er goed contact is met de samenleving. Een actief gevoerde dialoog met de buitenwereld is de basis voor het bestendigen van de missie van CliniClowns. Namens de Raad benadruk ik graag hoe trots we zijn deel te mogen uitmaken van dit mooie werk. We kijken in dankbaarheid en met vertrouwen uit naar wat 2022 ons gaat brengen.”

Zullen we samen nog meer kinderen laten lachen, ontspannen en genieten?