×
Hoe zit de organisatie in elkaar

Wie doet wat?

Begonnen we in 1993 met twee CliniClowns, inmiddels hebben we ruim 95 clowns in dienst en werken er 49 mensen op kantoor in Amersfoort. Samen met onze 115 vrijwilligers en een betrokken Raad van Toezicht vormen wij Stichting CliniClowns.

De CliniClowns, vrijwel allemaal in vaste dienst, werken in regioteams door heel Nederland. Iedere regio wordt begeleid en aangestuurd door teamleiders. De clowns zijn samen met de teamleiders belangrijke contactpersonen voor onze relaties binnen de zorg. De medewerkers van de afdeling Clowns op kantoor zorgen onder andere voor het relatiebeheer met alle instellingen waar we spelen.

CliniClowns is een goed doel. Dankzij de steun van al onze supporters kunnen onze clowns bijdragen aan het welzijn van zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie. Naast de clownsteams zijn er ook andere collega’s nodig om ervoor te zorgen dat wij onze missie kunnen volbrengen. 

Op ons kantoor in Amersfoort werken gepassioneerde mensen op de volgende afdelingen:

Marketing & Communicatie weet de samenleving op verrassende, eigen wijze met ons werk te verbinden én in beweging te krijgen. Dat resulteert in steun, in de vorm van geld, tijd, kennis en kunde.
Beheer & Support ondersteunt de hele organisatie, van huisvesting tot ICT, en werkt waar mogelijk aan maatschappelijke aspecten met betrekking tot duurzaam ondernemen (afvalscheiding en minder energiegebruik).
Finance & Control  beheert en bewaakt alle financiële processen.
HRM ontwikkelt het personeelsbeleid, waakt over de uitvoering daarvan en fungeert als link tussen het management en de werknemers.
Ontwikkeling, Onderzoek en Relatiebeheer monitort en bewaakt de impact van ons werk op de samenleving, meet effect en doet onder andere onderzoek binnenrelevante domeinen zoals de zorgmarkt. En zorgt voor het relatiebeheer met alle instellingen waar we spelen.

De directie

Directeur van CliniClowns is, sinds 1 januari 2017, Coen Abbenhuis. Samen met de managers van de afdelingen Clowns en Marketing & Communicatie vormt hij het managementteam (MT) dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de organisatie.

Vrijwilligers

Jong en oud, man en vrouw; we worden gesteund door een heel gevarieerde groep van 115 vrijwilligers. Onmisbare krachten en een wezenlijk onderdeel van de organisatie. Zij zorgen voor zichtbaarheid van CliniClowns door het hele land, helpen bij het werven van fondsen, geven voorlichting en ondersteuning bij evenementen.

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zetten zich onbetaald in voor CliniClowns, voldoen aan de eisen van onafhankelijkheid en hebben ieder een eigen aandachtsgebied. De Raad houdt toezicht op het beleid van de directie (de directeur rapporteert maandelijks de stand van zaken ten aanzien van de gestelde doelen), geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies, en heeft zich in 2019 onder andere beziggehouden met het jaarverslag en de jaarrekening van 2018, het beleidsplan voor 2019 en verder, huisvesting, hoofddoelen en de begroting voor 2020, de ontwikkeling van fondsenwerving en de werving van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Gezien het beperkte aantal jaarlijkse bijeenkomsten vindt de RvT een tweejaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren voldoende. Deze vindt plaats in 2020.

De Raad van Toezicht van CliniClowns kent één commissie, die bestaat uit twee leden uit de Raad van Toezicht (de financieel portefeuillehouder en de voorzitter), de directeur en de controller. Deze audit commissie komt twee keer per jaar samen om, in voor-bereiding op de vergadering van de Raad van Toezicht, de financiële stand van zaken door te nemen (bij het vaststellen van de jaarrekening en bij het vaststellen van de begroting). Bij de bespreking van de jaarrekening is ook accountant Mazars uitgenodigd. De directeur en controller bespreken daarnaast met de voorzitter van de auditcommissie de halfjaarcijfers. De zittingstermijn van de Raad van Toezicht is 4 jaar, leden kunnen maximaal 2 keer worden herbenoemd. In 2019 is de Raad drie keer samengekomen (15 april kon één lid niet aanwezig zijn, 2 september konden twee leden niet aanwezig zijn). Meer over onze Raad van Toezicht vind je op onderstaande link.

Klaas Knot, voorzitter Raad van Toezicht:
“Als Raad kijken we met volle tevredenheid terug op de ontwikkelingen in 2019. De samenwerking met de zorg is geïntensiveerd. Bovendien is het aantal clowns om in te zetten voor het doelstellingswerk toegenomen, waardoor meer mensen bereikt werden, en dat is toch waar het CliniClowns uiteindelijk om te doen is. De stabiele stroom aan inkomsten van onder andere donateurs, nalatenschappen en bedrijven geeft ook blijk van vertrouwen van een breed publiek in het werk dat we doen. Complimenten aan de clowns, het team op kantoor, donateurs, vrijwilligers, actievoerders en partners. Jullie inzet heeft tot heel veel bijzondere ontmoetingen met zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie geleid. Gezien het verloop van 2019 ziet de Raad een goede uitvoering van het meerjarenbeleid met vertrouwen tegemoet.”

Zullen we samen nog meer kinderen laten lachen, ontspannen en genieten?