×
Hoe zit de organisatie in elkaar

Wie doet wat?

Dankzij de steun van alle supporters en de zorg kunnen onze clowns bijdragen aan het welzijn van zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie. Naast de clownsteams zijn vrijwilligers en vaste medewerkers nodig om onze missie te volbrengen. Samen met de Raad van Toezicht vormen wij Stichting CliniClowns.

CliniClowns & collega's op kantoor

Eind 2020 waren 114 personen direct werkzaam binnen het doelbestedingswerk en 36 personen binnen de ondersteuning. De 98 CliniClowns (op 2 na in vaste dienst), werken in regioteams door heel Nederland. Iedere regio wordt begeleid en aangestuurd door teamleiders. De clowns zijn samen met de teamleiders belangrijke contactpersonen voor onze relaties binnen de zorg.

Op ons kantoor in Amersfoort werken mensen op de volgende afdelingen:

Marketing & Communicatie weet de samenleving op verrassende, eigen wijze met ons werk te verbinden én in beweging te krijgen. Dat resulteert in steun, in de vorm van geld, tijd, kennis en kunde.
Clowns zorgt onder andere voor het relatiebeheer met alle instellingen waar we spelen, monitort en bewaakt de impact van ons werk op de samenleving, doet onderzoek, faciliteert het online spelen en verzorgt een goede afstemming en planning van de inzet van de clowns.
Beheer & Support ondersteunt de hele organisatie met name op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken en werkt waar mogelijk aan maatschappelijke aspecten met betrekking tot duurzaam ondernemen (afvalscheiding en minder energiegebruik).
Finance & Control beheert en bewaakt alle financiële processen.
HRM ontwikkelt het personeelsbeleid, waakt over de uitvoering daarvan en fungeert als link tussen het management en de werknemers.
ICT beheert en bewaakt alle ICT-processen en de IT-security.

De directie

Directeur van CliniClowns is, sinds 1 januari 2017, Coen Abbenhuis. Samen met de managers van de afdelingen Clowns en Marketing & Communicatie vormt hij het managementteam (MT) dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de organisatie.

Vrijwilligers

Jong en oud, man en vrouw; we worden gesteund door een gevarieerde groep van 115 vrijwilligers. Onmisbare krachten en een wezenlijk onderdeel van de organisatie. Zij zorgen voor zichtbaarheid van CliniClowns door het hele land, helpen bij het werven van fondsen en geven voorlichting en ondersteuning bij evenementen.

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht (RvT) zetten zich onbetaald in voor CliniClowns, voldoen aan de eisen van onafhankelijkheid en hebben ieder een eigen aandachtsgebied. De Raad houdt toezicht op het beleid van de directie (de directeur rapporteert maandelijks de stand van zaken ten aanzien van de gestelde doelen) en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies. In 2020 heeft de Raad zich ook beziggehouden met onder andere het jaarverslag en de jaarrekening van 2019, de beleidsplannen voor 2020 en verder, huisvesting, de impact van de Covid-19-epidemie op de werkzaamheden en inkomsten gedurende dat jaar, de ontwikkeling van fondsenwerving, hoofddoelen en de begroting voor 2021 en de werving van twee nieuwe leden voor de RvT. Gezien het beperkte aantal jaarlijkse bijeenkomsten van de Raad vindt de RvT een tweejaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren voldoende. De eerstvolgende evaluatie vindt plaats in 2021.

De RvT van CliniClowns kent één commissie, die bestaat uit twee leden uit de RvT (de financieel portefeuillehouder en de voorzitter), de directeur en de controller. Deze auditcommissie komt twee keer per jaar samen om, in voorbereiding op de vergadering van de Raad, de financiële stand van zaken door te nemen (bij het vaststellen van de jaarrekening en bij het vaststellen van de begroting). Bij de bespreking van de jaarrekening is ook accountant Mazars. De directeur en controller bespreken daarnaast met de voorzitter van de auditcommissie de halfjaarcijfers. De zittingstermijn van de RvT is 4 jaar, leden kunnen maximaal 2 keer worden herbenoemd. In 2020 is de Raad drie keer samengekomen. In 2020 is Ineke van der Ouderaa teruggetreden na het verstrijken van de drie termijnen. In haar plaats is Thalita van Ogtrop toegetreden tot de Raad. Als extra lid is Frank Elion toegetreden. En Ines van Rosenstiel is in 2020 herbenoemd voor een derde en laatste termijn.

Klaas Knot, voorzitter Raad van Toezicht:
“Met het oog op de heftige impact die de Covid-19-pandemie heeft op onze samenleving, zeker ook in de zorg, kijkt de raad met waardering terug op de ontwikkelingen in 2020. De organisatie heeft op alle fronten laten zien dat zij in staat is geweest flexibel om te gaan met de uitdagingen die deze crisis met zich meebracht. Door bij de eerste lockdown direct om te schakelen naar andere vormen van spelen, zoals online of voor de ramen van instellingen, is CliniClowns in staat gebleken de belofte naar haar doelgroepen waar te blijven maken. De grote loyaliteit en betrokkenheid van onze donateurs is daarbij cruciaal. Ondanks de impact van de pandemie op onze inkomsten is 2020 door kostenbesparingen in financiële zin positief afgesloten zonder in te hoeven teren op onze reserves. Het is knap wat de organisatie in dit moeilijke jaar heeft gedaan. Complimenten aan de medewerkers en vrijwilligers voor alle inzet! Dit geeft de raad zeker vertrouwen voor het verloop in 2021, waarin de impact van de pandemie nog steeds voelbaar zal zijn.”

Zullen we samen nog meer kinderen laten lachen, ontspannen en genieten?