Chat via Whatsapp
×

CliniClowns, de stichting

Hieronder staan vragen over de organisatie CliniClowns die ons vaak worden gesteld. Heb je een vraag? Kijk hieronder of jouw vraag ertussen staat. Wil je iets anders weten en biedt de geboden informatie geen uitkomst? Vul dan het contactformulier in en stel je vraag daar. 

Wat is de missie van CliniClowns Nederland?

De essentie van ons werk is de ontmoeting tussen onze professioneel opgeleide CliniClowns en zieke en gehandicapte kinderen. Onze CliniClowns zetten hun verbeeldingskracht ook in voor mensen met dementie in zorginstellingen.

Wij zien het als een groot goed als je in je kracht kunt staan, juist in een kwetsbare situatie. De CliniClown zorgt daarvoor. Omdat die écht kijkt naar degene die hij ontmoet. Onze clowns gaan op zoek naar de behoefte van de ander, naar wat die voelt en nodigen uit om mee te spelen in wat op dat moment ontstaat. Vol aandacht en met respect.

Lees meer over hierover.

Hoe lang bestaat CliniClowns en waar komt het idee vandaan?

Begin jaren negentig waaide het werk van de Amerikaanse ziekenhuisclowns-organisatie Clown Care Unit over naar Nederland. In 1992 werd Stichting CliniClowns Nederland opgericht dankzij een intensieve samenwerking tussen professor Voûte, voormalig kinderoncoloog in het Emma Kinderziekenhuis/Het KinderAMC te Amsterdam en onder andere Josée Verwater, Lorine Schortinghuis en Pieter Sluis.

Hoe financiert CliniClowns haar activiteiten?

Voor onze inkomsten zijn wij volledig afhankelijk van bijdragen van particulieren en bedrijven. Dankzij de steun en inzet van vele mensen kunnen wij zieke en/of gehandicapte kinderen én mensen met dementie de nodige afleiding en ontspanning brengen.

Is CliniClowns aangemerkt als ANBI stichting?

CliniClowns is aangemerkt als ANBI stichting, ook wel: Algemeen Nut Beogende Instelling. De giften die particulieren doen zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar. De giften zijn aftrekbaar vanaf een minimum van 1% van het drempelinkomen (met een minimum van € 60) en maximaal voor 10% van het drempelinkomen.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan diverse voorwaarden voldoen. CliniClowns voldoet aan deze voorwaarden:
•    De instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit noemen we de 90%-eis. 
•    De instelling mag met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben. 
•    De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. 
•    Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen. 
•    Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 
•    De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. 
•    Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. 
•    De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 
•    Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. 
•    Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen. 

Heeft CliniClowns een CBF keurmerk?

CliniClowns heeft sinds 1999 het CBF-keurmerk voor goede doelen. Dit keurmerk wordt iedere keer afgegeven voor een periode van drie jaar. Het CBF beoordeelt het bestuur en beleid van de aangesloten instellingen. En hoe ze geld binnen krijgen, dit besteden en daar verslag over uitbrengen. 
CliniClowns doet verslag over de besteding van donaties op deze pagina. Hierop staat exact beschreven hoe iedere euro besteed wordt.

Het logo van dit keurmerk staat onderaan deze website.

Belegt CliniClowns in Nederlandse Staatsobligaties?

CliniClowns belegt in Nederlandse Staatsobligaties. De beleggingsportefeuille is zo opgebouwd dat nu en in de toekomst geen koersrisico wordt gelopen. Daarnaast is door de keuze voor Nederlandse Staatsobligaties ook het risico op verlies van de beleggingsportefeuille tot een minimum beperkt. De waardering van de staatsobligaties gebeurt op basis van de geamortiseerde kostprijs. Daardoor is een negatief koersresultaat niet mogelijk. Het beheer van de obligatieportefeuille wordt uitgevoerd door twee professionele vermogensbeheerders. De portefeuille wordt iedere zes maanden besproken.

Welke bedrijven sponsoren CliniClowns?

Cisco, Kerst voor Kids, Intercard, Harlekijntjes en nog vele andere bedrijven. 
> Bekijk het overzicht van alle bedrijven die ons sponsoren. 

Hoe kunnen medewerkers van bedrijven CliniClowns steunen?

CliniClowns heeft sinds 2012 het CAF keurmerk (Charities Aid Foundation – America). Dit houdt in dat medewerkers van bedrijven, die met het CAF samen werken, zich kunnen inzetten voor CliniClowns door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De vrijwilligersuren worden dan via het CAF verzilverd ten gunste van CliniClowns.

Wat doet CliniClowns allemaal?

Van een-op-een ziekenhuisbezoek tot theatervoorstelling op locatie: hier vind je al onze activiteiten
 

Hoeveel kinderen bereikt CliniClowns?

CliniClowns bereikt met haar producties nu ongeveer een derde van alle zieke en gehandicapte kinderen in Nederland. 

Hoe wordt de stichting bestuurd?

Stichting CliniClowns Nederland wordt bestuurd door een directeur onder supervisie van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit onafhankelijke en onbezoldigde personen met een zeer diverse maatschappelijke achtergrond. Zij zetten hun zeer gerespecteerde kennis en visie in voor CliniClowns Nederland. Hierdoor staan wij volop in de maatschappij en zijn wij uit verschillende branches op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De Raad van Toezicht concentreert zich volledig op het toezien van een goede uitvoering van het meerjarenbeleid.

Hoeveel mensen werken er op het kantoor van CliniClowns?

Er werken 48 medewerkers (parttime) op het kantoor van CliniClowns. Al onze producties doen wij in eigen beheer. 

Waar is het kantoor van CliniClowns gevestigd?

Het kantoor van CliniClowns is gevestigd in Amersfoort aan de Soesterweg 300A.

Kan ik de statuten inzien?

De statuten van CliniClowns kun je hier inzien.

Welke gedragscodes hanteert CliniClowns?

CliniClowns heeft zelf geen uitgeschreven gedragscode als het gaat om werving, maar hanteert de richtlijnen van het CBF en is aangesloten bij Goede Doelen Nederland en de DDMA. CliniClowns is ook lid van Infofilter. Op de website www.cliniclowns.nl staat de privacy verklaring van CliniClowns vermeld.

Heeft CliniClowns een interne gedragscode?

CliniClowns heeft een eigen interne gedragscode voor het werk van de clowns in de zorginstellingen. Er is een standaard gedragscode en per zorginstellingen kunnen nog specifieke afspraken worden gemaakt. Deze worden dan toegevoegd aan de samenwerkingsovereenkomst die CliniClowns met zorginstellingen afsluit

Hoe gaat CliniClowns met klachten om?

CliniClowns heeft een klachtenprocedure waarin wordt aangeven hoe, door wie en binnen welke termijn een klacht moet worden afgehandeld en hoe deze moet worden geregistreerd. Klachten geven waardevolle informatie uit de samenleving. Het kan daarbij gaan om informatie over administratieve processen die soms niet vlekkeloos verlopen en die na de klacht aangepast kunnen worden of over de producties van CliniClowns waarvoor misschien beleid moet worden aangepast.

Met de klachten die CliniClowns ontvangt wordt serieus omgegaan. Het grootste aantal klachten is afkomstig van donateurs en gaat over werving. De afdeling Marketing onderhoudt nauw contact met de unit Publieksservice die de eerste contacten met de donateurs onderhoudt. Al naar gelang de aard, ernst en het aantal klachten worden wervingsmethodes aangepast, individuele wervers aangesproken of wordt de tone of voice van werving gewijzigd.

CliniClowns wacht niet af tot er een klacht binnenkomt, maar vraagt actief om feedback van alle doelgroepen via tevredenheidsenquêtes. Met de tips, opmerkingen en eventuele klachten die daaruit naar voren komen wordt zorgvuldig omgegaan. Per keer wordt bekeken hoe de dienstverlening te verbeteren.

Heb je een klacht?

Neem contact op met CliniClowns op telefoon 033 4699040 of stuur een e-mail naar info@cliniclowns.nl. Onze collega's registreren de klacht en zorgen dat je binnen 3 dagen een reactie krijgt.

Hoe monitort en evalueert CliniClowns het werk?

Maandelijks wordt een financiële rapportage gemaakt waarin alle afdelingsbudgetten worden weergegeven met daarbij de status, zowel maandelijks als cumulatief, van de inkomsten en uitgaven. Daarnaast is de staat van baten en lasten opgenomen waarbij het CBF-percentage voor fondsenwerving en percentage beheer en administratie wordt weergegeven. Naast de financiële rapportage wordt er maandelijks gerapporteerd op organisatie indicatoren zoals aantallen bereikte kinderen, aantallen donateurs en personele indicatoren zoals fte’s en ziekteverzuim. CliniClowns wint gedurende het jaar bij de verschillende doelgroepen en per programma, door middel van impact vragenlijsten informatie in over behaalde effecten bij de betreffende doelgroep.

Naast impactonderzoek is het meten van de kwaliteit van programma's een belangrijk punt. Dit wordt onder andere gedaan door het uitvoeren van evaluaties aan het einde van een speelperiode. Daarnaast heeft CliniClowns een instrument ontwikkeld welke gebruikt wordt om intern met elkaar de dialoog aan te gaan over het betreffende programma. Doel hiervan is om kritisch naar onszelf te blijven kijken en ons af te blijven vragen of het betreffende programma nog steeds aansluit bij de waarden, normen en kwaliteitseisen van CliniClowns.

Heeft CliniClowns een kwaliteitslabel?

CliniClowns Nederland is aangesloten bij The European Federation of Hospital Clown Organizations en heeft het EFHCO kwaliteitslabel ontvangen voor clownsorganisaties die voldoen aan strikte artistieke, financiële en organisatorische eisen. Via deze federatie wisselen we kennis uit met andere organisaties op het gebied van Health Care Clowning.