Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Gegevens CliniClowns
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van CliniClowns bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Dag: kalenderdag;
3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen CliniClowns en de koper wordt gesloten waarbij gebruik gemaakt wordt van een techniek voor communicatie op afstand;
5. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en CliniClowns gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Gegevens CliniClowns
Naam: Stichting CliniClowns
Vestigings- en bezoekadres: Soesterweg 300A, 3812 BH Amersfoort
Telefoon: 033 – 469 90 40
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur
Contact: webshop@cliniclowns.nl
KvK-nummer: 41212043
Btw-identificatienummer: NL 8028.01.018.B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CliniClowns en op elke overeenkomst op afstand tussen CliniClowns en koper.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal CliniClowns de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar stellen via een pdf bestand op de website, of zal CliniClowns op verzoek van koper deze algemene voorwaarden elektronisch of op andere wijze kosteloos toesturen.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of als er voorwaarden aan zijn verbonden, dan staat dit vermeld in het aanbod.
2. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden CliniClowns niet.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Als de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CliniClowns langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door CliniClowns is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft CliniClowns passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de koper elektronisch kan betalen, zal CliniClowns daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. CliniClowns kan nagaan of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien CliniClowns op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. CliniClowns zal uiterlijk bij levering van het product aan de koper de volgende informatie meesturen:
a.) het bezoekadres van de vestiging van CliniClowns
waar de koper met klachten terecht kan;
b.) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e.) het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht (annuleren)
1. De koper kan de aankoop van een product gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen (annuleren). CliniClowns mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de koper in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. CliniClowns mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan
1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere wijze aan CliniClowns.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug.
3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door CliniClowns verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
5. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als CliniClowns niet heeft gemeld dat de koper deze kosten moet dragen of als CliniClowns aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de koper de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 9 – Verplichtingen van CliniClowns bij herroeping
1. Als CliniClowns de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding meteen een ontvangstbevestiging.
2. CliniClowns vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten, binnen 14 dagen na de melding van herroeping. CliniClowns mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
3. CliniClowns gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
CliniClowns kan de volgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als CliniClowns dit duidelijk voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld:
a. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
b. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
c. Verzegelde audio-, en video-opnamen, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst 
CliniClowns staat er voor in dat de producten voldoen aan vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. CliniClowns zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan CliniClowns kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal CliniClowns geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden (=annuleren).
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal CliniClowns het bedrag dat de koper betaald heeft onmiddellijk terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij CliniClowns tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan CliniClowns bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling
1. Naar keuze van koper, zal hij het verschuldigde bedrag bij de bestelling betalen of binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Dit laatste is het geval als koper kiest voor betaling via creditcard.
2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens zo spoedig mogelijk aan CliniClowns te melden.
3. Als de koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, ontvangt hij van CliniClowns een herinnering voor de betaling die binnen 14 dagen na dagtekening van de herinnering dient te worden betaald. Als koper niet aan deze termijn voldoet, heeft CliniClowns het recht de betaling in te vorderen door inschakeling van een incassokantoor. De incassokosten komen voor rekening van koper.

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. CliniClowns beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Koper zal klachten zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de klacht in te dienen bij CliniClowns. Koper zal de klacht zo volledig mogelijk te omschrijven.
3. Bij CliniClowns ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal CliniClowns binnen de termijn van 14 dagen aan koper laten weten op welke termijn hij een reactie op de ingediende klacht kan verwachten.

Artikel 16 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen CliniClowns en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de koper en CliniClowns over door CliniClowns te leveren of geleverde producten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement midden-Nederland.

Modelformulier voor herroeping

U kunt ook door het invullen van het modelformulier aangeven dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. U bent echter niet verplicht het modelformulier te gebruiken. Wij adviseren u om voor het retour sturen van uw (gedeeltelijke) bestelling het retourformulier te gebruiken dat bij uw bestelling is meegestuurd. In dat geval stuurt u de (gedeeltelijke) bestelling samen met het retourformulier naar het onderstaande adres.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: Stichting CliniClowns Nederland
Soesterweg 300A te Amersfoort
webshop@cliniclowns.nl

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
herroep/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
– [Naam consumenten(en)]
– [Adres consument(en)]
– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

0