Actievoorwaarden welkomstcadeau

CliniClowns armbandjes

De voorwaarden zijn van toepassing op het welkomstcadeau voor nieuwe donateurs, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door Stichting CliniClowns Nederland gevestigd in Amersfoort, hierna te noemen ‘CliniClowns’.

Welkomstcadeau

Het welkomstcadeau is het CliniClowns armbandje dat je van ons ontvangt als waardering voor je keuze voor een maandelijks donateurschap bij CliniClowns. Het welkomstcadeau is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. Indien je ervoor hebt gekozen om geen welkomstcadeau te ontvangen, maak je hier geen aanspraak op en kan deze keuze niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd.

Het is na het bevestigen van je bestelling niet meer mogelijk om jouw keuze aan te passen. Het cadeau wordt na het ingaan van je donateurschap binnen 2 weken door PostNL naar je toe gestuurd. Mocht je cadeau bij aflevering beschadigd of stuk zijn, dan ontvang je een nieuwe armband. Hiervoor kun je een mail sturen naar info@cliniclowns.nl.

Schenking algemeen

Met jouw deelname aan de actie ga je ermee akkoord dat CliniClowns maandelijks of jaarlijks doorlopende incasso-opdrachten naar je bank stuurt zodat het in de actie overeengekomen keuzebedrag van je rekening wordt afgeschreven of dat je dit bedrag maandelijks of jaarlijks naar CliniClowns overboekt. Donateurs dienen 18 jaar of ouder te zijn. Indien je jonger bent dan 18 jaar dan dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger. Opzegging is mogelijk door contact op te nemen met 033-330 2988 (lokaal tarief) of via het mailadres op de website. Er zal geen verrekening of teruggave naar tijdsgelang van de laatst betaalde termijn of een gedeelte daarvan kunnen worden gevorderd. Bij het invullen van dit formulier ben je gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

Gegevens en gebruik

Als Donateur ga je ermee akkoord dat CliniClowns bepaalde persoonlijke gegevens van je verwerkt (bijvoorbeeld je naam, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres en/of NAW-gegevens en bankrekeningnummer). De door jou verstrekte gegevens dienen correct, up-to-date en volledig te zijn. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, een en ander conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en onze privacyverklaring.

Rechten CliniClowns

CliniClowns behoudt zich het recht voor om de actie, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Aansprakelijkheid

CliniClowns, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met het welkomstcadeau. Meer specifiek zijn CliniClowns, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan, voor:

  • Enige aanvullende uitgaven die de Donateur eventueel moet maken in verband met de donatie of met het ontvangen van het welkomstcadeau; voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, het door CliniClowns uitgekeerde welkomstcadeau;
  • Gebreken in het door CliniClowns uitgekeerde welkomstcadeau;
  • Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de donatie.

Diversen

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal CliniClowns een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Werknemers van CliniClowns zijn uitgesloten van deelname.

Informatie

Indien je opmerkingen hebt of meer informatie wenst omtrent onderhavige actie, dan kan je dit schriftelijk mededelen via het contactformulier.